Ronnie Deelen

Ronnie Deelen (Londyn/Katowice)
obszar: multimedia, muzyka, animacja, ilustracja, otwarte podejście do wszystkich dziedzin sztuki
prowadzi: warsztaty oscylujące wokół dźwięku, elektroniki i obrazu ruchomego
ważniejsze wystawy: Galeria Szara, Galerii Przytyk, Inky Goodness/Londyn, Muzeum Śląskie w Katowicach, festiwal Art+Bits, Zollverein Essen
dyplom (ASP w Katowicach): interaktywny projekt prezentowany na otwarciu Festiwalu Animacji w Rotterdamie, festiwalu Ars Elektronika w Linz oraz w Warszawie
ważniejsze występy: Nowa Muzyka/Cieszyn, Pooloops/Zurych, Street Art Festiwal/Katowice, Noc Muzeów/Galeria BWA Katowice; koncerty w Szwajcarii, Czechach i Holandii
wykłada na: Royal Academy of Arts na kierunku Information Experience Design
www.ronnieism.com

Ronnie Deelen (London/Katowice)
area: multimedia, music, animation, illustration, open approach to all fields of art
hosts: workshops on sound, electronics and motion picture
relevant exhibitions: Galeria Szara, Galeria Przytyk, Inky Goodness/London, Silesian Museum in Katowice, Art+Bits festival, Zollverein Essen
diploma (Academy of Fine Arts in Katowice): interactive project presented at the opening of Animation Festival in Rotterdam, Ars Electronica in Linz and in Warsaw
relevant performances: Nowa Muzyka/Cieszyn, Pooloops/Zurich, Street Art Festiwal/Katowice, Noc Muzeów/Galeria BWA Katowice; concerts in Switzerland, Czechia and the Netherlands
lecturer at: Royal Academy of Arts, Information Experience Design

www.ronnieism.com