Emiter

Marcin Dymiter/Emiter
obszar: elektronika, muzyka improwizowana, produkcja muzyczna
tworzy: instalacje dźwiękowe, radiowe słuchowiska, muzykę do filmów, spektakli, wystaw i przestrzeni publicznych, gra na żywo do filmów niemych
prowadzi: autorskie warsztaty dźwiękowe oraz działania przybliżające ideę field recordingu
autor: map dźwiękowych, serii płyt Pocztówki Dźwiękowe oraz projektu Field Notes
współpracował z: artystami wizualnymi i tancerzami – Anną Baumgart, Joanną Rajkowską, Anną Witkowską, Ludomirem Franczakiem, Risą Takitą, poetą Marcinem Świetlickim i pisarzem Danielem Odiją
gra w projektach: niski szum, emiter_franczak audio video performance, Flora Quartet, BAZA
współtworzy i kuratoruje: festiwal mikro_makro (z Ludomirem Franczakiem)
słuchacz i uczestnik muzycznych warsztatów: Le Quan Ninha, Andrew Sharpleya, Johna Butchera, Robina Minarda
wyróżnienia: stypendium Uniwersytetu Sztuki w Berlinie, finalista konkursu Netmage International Multimedia Festival w Bolonii, stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2011), stypendium MKiDN (2011) oraz Fundacji Wyszehradzkiej (2012)
emiter.org
fieldnotes.pl

 

Marcin Dymiter/Emiter
area: electronics, improvised music, music production
creates: sound installations, radio programmes, soundtrack to films, plays, exhibitions and public spaces, live playing for silent movies
hosts: original sound workshops and activities to engage the concept of field recording
author of: sound maps, a series of albums Pocztówki Dźwiękowe and Field Notes project
cooperated with: visual artists and dancers – Anna Baumgart, Joanna Rajkowska, Anna Witkowska, Ludomir Franczak, Risa Takita, poet Marcin Świetlicki and writer Daniel Odija
performs in projects: Niski Szum, emiter_franczak audio video performance, Flora Quartet, BAZA
co-creates and curates: mikro_makro festival (with Ludomir Franczak)
listener and participant of music workshops: Le Quan Ninha, Andrew Sharpleya, John Butcher, Robin Minard
distinctions: scholarship of Berlin University of the Arts, finalist of the Netmage International Multimedia Festival in Bologne, grant of Marshall of Pomerania Voivodeship (2011), grant of the Ministry of Culture and National Heritage (MKiDN) (2011) and Visegrad Fund (2012)

emiter.org
fieldnotes.pl